spot_img

İnsan Kaynakları Müdürünün Görev Ve Sorumlulukları

insan kaynaklari muduru
insan kaynaklari muduru

İnsan kaynakları müdürünün temel görevi işletmede insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işletme hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli nitelikli insan kaynağının oluşumunu ve gelişimini sağlamak, personel işlemlerini yasal mevzuata uygun olarak yürütmektir.

Beş yıldızlı otellerde insan kaynakları müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir ;

 • insan Kaynakları Koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak, topluluk bazında standart olarak uygulamaya geçirilen veya geçirilecek insan  kaynakları sistemlerinin otel içerisinde yerleştirilmelerini ve en etkin şekilde kullanılmalarını sağlamak,
 • Otelde stratejik insan kaynakları yönetiminin yerleşmesi, yaygınlaşması için çalışmak, yönetime ve çalışanlara İKY’nin tüm Temel işlevleri için, topluluğun kurumsal kültürü, şirket stratejisi, hedefleri ve yasal gereklilikler  doğrultusunda danışmanlık yapmak,
 • Otelde etkin performans yönetimini yerleştirmek, personelin yeterlilik, eğitim/geliştirme analizlerini yürütmek, kariyer planlama çalışmalarına girdi olacak bu bilgilerin ayrıntılı ve güncel bir veri tabanında tutulmasını sağlamak, eğitim/geliştirme uygulamalarını yürütmek, çalışanların yaptıkları işlerin değerlendirilmesini yapar .
 • Otelde eleman seçme ve yerleştirme işlevini yürütmek, oryantasyon programlarını hazırlayıp, uygulamak veya uygulatmak, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
 • Şirket bazında iş değerleme, piyasa ücret araştırması çalışmalarına katkıda bulunmak, otelde uygulamaya konulacak ücret yapısı üzerinde çalışmak, 
 • Otel yönetiminin etkinliğini sağlayıcı organizasyon geliştirme ve insan gücü planlaması çalışmalarına katılmak. 
 • Çalışanların motivasyon düzeyini izlemek, motivasyonu ve verimi düşüren olumsuz durumları ortadan kaldırmak ya da önlemek için çalışmak, motivasyonun artması için öneriler geliştirmek, çatışma ortamlarında danışmanlık rolü üstlenmek ve iş yeri barışını sağlamak,
 • Otel içerisinde kurum kültürünün  yerleşmesini ve işletme içi bilgi akışının etkili bir biçimde işlemesini sağlamak,
 • Personel konusundaki resmi mevzuatı takip etmek, personel özlük dosyalarının ve gerekli kayıtların bu mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak, emeklilik, senelik izin, yer değiştirme ( rotasyon) gibi işlemlerini yürütür
 • Personel disiplini konusunda prosedürler ile saptanmış kuralları uygulatmak, çalışanlara işyeri konularını iletmek ve bu kuralları benimsetmek, personel çalışma saatlerini düzenlemek ve kontrolünü sağlamak,
 • Çalışanlar ile ilgili işçi sağlığı ve işçi güvenliği konularında tedbirler almak ve bu konuda komiteler oluşturarak çalışanları bilinçlendirmek,
 • İşçi- işveren ve otel yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Otel  Genel Müdürü’ne yaptığı işlere ilişkin bilgileri kullanılabilir bir düzen içinde doğru ve eksiksiz zamanında ve gerektiğinde yorumlayarak aktarmak.

 

@aykutbakay

RELATED ARTICLES

Most Popular

spot_img
error: İçerik Korumalı!!